måndag 12 juli 2010

Inriktningar

Samhällsorienterande ämnen för tidigare åldrar

SO-ämnena är omfattande och spännande. Inriktningen tar fasta på ämnenas innehåll och arbetsformer som är speciellt viktiga vid utvecklandet av den egna identiteten i de yngre åldrarna. Ämnesdidaktiska studier, närmiljöstudier, värderingsövningar, bedömning i SO och fördjupningsarbete avseende konkret SO-undervisning är delar i första terminen. I andra terminen väljer studenterna en ämnesteoretisk fördjupning i något av ämnena och avslutar med en sammanhängande VFU.


Svenska för tidigare åldrar

Inriktningen Svenska för tidigare åldrar vänder sig till dig som vill undervisa i svenska fr.o.m. förskoleklass och
t.o.m. grundskolans år 6. Inriktningen avser att ge verktyg för att stimulera elevernas språk-, litteratur- och kulturintresse liksom deras förmåga att själva kommunicera via olika medier.
Under utbildningen studerar du språk och litteratur, bl.a. förhållandet mellan tal och skrift, läs- och skrivinlärning samt hur barnlitteratur och andra kulturella uttrycksmedel kan användas i estetiska läroprocesser. Vill man endast läsa en termin (30 högskolepoäng) Svenska för tidigare åldrar bör man välja specialiseringen SVS113 som också innehåller läs- och skrivinlärning.


Samhällskunskap

Inriktningen Samhällskunskap innebär studier av politiska, ekonomiska och sociala förhållanden i ett lokalt, nationellt och internationellt perspektiv. Lärarstudenter läser samordnat med studenter på fristående kurs på samhällsvetenskaplig fakultet (viss gruppseparering). Inom samhällsvetenskaplig fakultet är Samhällskunskap sk huvudområde för kandidatexamen.
Inriktningen är främst avsedd för grundskolans senare år och gymnasieskolan. De introducerande två kurserna om vardera 15 hp ger med fyra fördjupande kurser om vardera 15 hp ämnesteoretisk undervisningsbehörighet för ämnet samhällskunskap på grundskolans senare del. För gymnasiekompetens krävs även metodkurs och uppsatsarbete (vardera 15 hp; sammanlagt 120 hp).
Sex områden integreras inom samhällskunskap – statsvetenskap, sociologi, nationalekonomi, internationella relationer, masskommunikation och kulturgeografi. Genom bredden, med kurser kring samhällsrelevanta idéer, opinionsbildning, identitet/kultur, politiska system (inklusive EU), internationella förhållanden, konfliktlösning/mänskliga rättigheter, är samhällskunskap skolanpassat. Studenterna tränas i förmågan att förstå omvärlden och utifrån detta skapa miljöer och verktyg för lärande. Inriktningen lägger stor vikt vid att integrera olika perspektiv samt att utveckla färdigheter i samhällsvetenskaplig metod.

Människa, natur och samhälle för tidigare åldrar

Under inriktningen skall du få möjlighet att utveckla kompetens att undervisa inom förskoleklass, fritidshem och grundskolans tidigare år på sådant sätt att barn/elever utvecklar positiva attityder, kritisk medvetenhet och goda kunskaper inom naturvetenskap, teknik och SO-området. Inriktningen är tematiskt och tvärvetenskapligt upplagd och de didaktiska frågorna vad, hur, varför och för vem är centrala i inriktningen.


Svenska

Inriktningen Svenska ska förbereda för yrkesrollen som svensklärare i grundskolans senare år (skolår 6-9) och i gymnasieskolan. Det krävs 90 högskolepoäng svenska för grundskolans senare år och 120 högskolepoäng svenska för undervisning på gymnasienivå. Under utbildningen får du fördjupa och bredda dina kunskaper om svenska språket, om skönlitteratur och om olika kulturella uttrycksformer i moderna medier. Inriktningen ska ge dig de verktyg du behöver för att stimulera elevers språkliga och litterära medvetenhet.
Obs! Det är möjligt att skriva ett interdisciplinärt examensarbete i Svenska först efter 90 hp i ämnet.

Kunskap och fantasi

Inriktningen Kunskap och Fantasi riktar sig till studerande som utbildar sig till lärare i förskola och förskoleklass, fritidshem och skolans tidigaste år (skolår 1-2). Denna inriktning kan med fördel kombineras med någon annan inriktning mot de tidigare åren. Den ger dig som student en bred kompetens att arbeta med barn i förskola som förskoleklass, fritidshem och grundskolans första år. Inriktningen omfattar totalt 60 högskolepoäng och består av fyra kurser om vardera 15 högskolepoäng. I inriktningen ingår totalt 15 högskolepoäng verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Kunskapsområden som ingår i inriktningen är förskolepedagogikens, fritidshemmets och skolans framväxt och historia, föreställningar om och syn på barn, barndom, lärande, lek, utveckling, kunskap, aktuell forskning inom fältet. I inriktningens kurser integreras och bearbetas successivt 15 högskolepoäng i förskolebarns matematiklärande och 15 högskolepoäng i förskolebarns tal- och skriftspråkliga lärande, vilka utgör obligatoriska moment inom examen för läraruppdraget i förskola, förskoleklass och skolans tidigare år.


All text lånad härifrån.

1 kommentar:

  1. tack för din kommentar!
    Visst är det väl så som du säger-egentöligen! men i vår lilla värld funkar de inte riktigt på de sätt som för individern ahade vart det bästa!

    skriver med ett virvarr av tankar å en inre nedstämdhet, så förstår du inte ett jota, tänker jag inte klandra dig! Familjer ÄR komplicerade, men ibland undrar jag varför vår.. skit samma!

    Hoppas iaf de går bra för dig m plugget å allt annat! Gillar din inställning! :) kramis

    SvaraRadera